Na hlavní obsah

Produkty v porovnávači

Vnitřní oznamovací systém

SEVEN SPORT s.r.o.

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), zavedla obchodní společnost SEVEN SPORT s.r.o., IČ: 268 47 264, se sídlem Strakonická 1151/2c, Hlubočepy, 150 00 Praha 5, vnitřní oznamovací systém, který je určen osobám, které v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro společnost se dozvěděly o protiprávním jednání.

Jedná se o protiprávní jednání, které:

 1. má znaky trestného činu,
 2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 3. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) nebo
 4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Společnost SEVEN SPORT s.r.o. přijímá pouze oznámení od osoby, která, byť zprostředkovaně, pro společnost SEVEN SPORT s.r.o. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. Tím se rozumí závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu, služba, dobrovolnická činnost nebo odborná praxe či stáž. Společnost SEVEN SPORT s.r.o. tímto vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost SEVEN SPORT s.r.o. určila jako příslušné osoby níže uvedené zaměstnance, kteří podaná oznámení posuzují a dále postupují v souladu s právními předpisy a vnitřními normami společnosti.

Příslušné osoby pro přijímání oznámení:

 • Sonnková Lenka, jednatelka
 • Lichovníková Ilona, personalista

Možnosti podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti SEVEN SPORT s.r.o.

Oznámení lze učinit písemně nebo ústně. Požádá-li o to oznamovatel, umožní mu příslušná osoba podat oznámení také osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů od požádání

Oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. Zalepenou obálku označit „k rukám příslušné osoby – NEOTEVÍRAT“

 • tel.: 730519504 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou

To vše prostřednictvím tohoto formuláře.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR:

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na níže uvedeném odkazu:

Bližší informace vztahující se k oznamování výše uvedených protiprávních jednání jsou uvedeny v zákoně o ochraně oznamovatelů, Směrnici a dále v Metodice k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Akce a slevy na email
Akční newsletter